Afyonkarahisar İscehisar Mermerciler Derneği (AFİSMED)

Dernek Tüzüğü

AFYONKARAHİSAR  İSCEHİSAR  MERMERCİLER  DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ :

MADDE  1:

DERNEĞİN ADI   :Afyonkarahisar İscehisar Mermerciler Derneği.

MERKEZİ              : Afyonkarahisar İli İscehisar İlçesi olup derneğin şubesi yoktur.

DERNEĞİN AMACI :

MADDE  2:

            Demokrasi ve insan hakları evrensel ilklerine bağlı, girişim, inanç ve düşünce özgürlüklerine saygılı, yalnızca asli görevlerine odaklanmış etkin bir devletin var olduğu Türkiye’de Atatürk’ün çağdaş uygarlık hedefine ve ilkelerine sadık toplumsal yapının gelişmesine ve demokratik sivil toplum ve laik hukuk devleti anlayışının yerleşmesine yardımcı olmak, mermercilik sektöründeki üyelerin birlik ve dayanışmalarını temin, sektörün istenilen teknoloji seviyesine ulaşmasında araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile üretim ve imalat esnasında oluşan atık ve pasalar zirai alanları tehdit edici durumlarını tamamen giderme çalışmaları yapmak, üyelerin ortak sorunlarını idari ve adli makamlara ulaştırmak ve çözüm yolları araştırmak.

AMAÇ İÇİN ÇALIŞMA KONULARI İLE YÖNTEM VE BİÇİMLERİ

MADDE 3 :

            1-Sektörün ilmi ve teknolojik olarak ilerlemesi ve üyelerin bilinçlendirilmesi için yasalar çerçevesinde konferans ve seminerler açmak, kurslar tertip etmek.

            2-Sektörün yetişmiş elemen ihtiyacını karşılamak için ilimizde bulunan eğitim ve öğretim kurumları ile işbirliği yaparak kurs ve seminerler düzenlemek.

            3-Sektörün teknolojik gelişmesini sağlamak için bu konuda söz sahibi ülkelere ilmi ve mesleki heyetler göndermek.

            4-Sektör üyelerinin faaliyetlerini sürdürdükleri fabrika ve atölye binalarının kuruluş yerlerinin değiştirilmesi konusunda ilgili idareler ile istişare yaparak daha faydalı kuruluş sahalarını tespit edip üyelerin haklarını korumak.

            5-Üyelerin menfaatlerini korumak için gerçek tüketici esnafı istatiski analizler ile tespit ederek üyelerine hizmet vermek.

            6-Sektör ürünlerinin imalatı sırasında meydana gelen atık ve pasaları zirai alanlara zararlarının tamamen giderilmesi için ilmi çalışmalar yapan kuruluşlarla istişare yaparak oluşacak bilgi birikimini üyelerine aktararak onları bilinçlendirmek.

            7-Mülki ve adli makamlara üyelerin ortak sorunlarını ileterek yapıcı çözümler için çalışmak.

            8-Üyelerin mesleki, iktisadi ve sosyal bakımdan verimliliklerinin artırılmasına yardımcı olmak.

            9-İlçemizde bulunan mermercilerin dünya pazarlarına açılımının hızlandırılması ve dengeli hızlı bir sosyo-ekonomik büyüme sürecinin devamlılığının sağlanabilmesi amacı doğrultusunda ihracatı teşvik edecek politikaları destekler.

            10-Milli ekonominin gelişmesi yolunda sanayi, kalkınma, ihracat, yatırım, döviz getirici, alanlarda gerekli proje çalışmaları yaparak özel ve resmi kuruluşlarla iş birliği yapar.

            11-Her kademede ehliyetli elemanların yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla resmi ve tüzel kuruluşlarla işbirliği yapar.

            12-Gelişen ekonomik hayata daha iyi uyum sağlanmasının reklam ve tanıtım olduğu düşüncesi ile fuarlar düzenler. Düzenlenmiş fuarlara katılır, üyelerinin katılımını teşvik eder.

            13-Derneğin amaç ve faaliyetlerini, ülke gündeminde bulunan ekonomik ve sosyal konularda oluşturulan görüşleri kamuoyuna ve ilgililere duyurmak için radyo, televizyon, gazete, dergi, kitap, broşür gibi yayın araçlarından yararlanır; toplantılar, seminerler, kongreler, konferanslar düzenler.

 

            14-Türk ekonomisinin gelişmiş ekonomiler karşısında rekabetini sağlama yolunda uyarıcı ve yol gösterici çalışmalarda bulunur. Bu konuda ilimizdeki mermercilerin ihtiyacı olan bilgileri derleyerek topluma mal eder. Tüm dünya ülkelerinin  üretimleri ile fiyat ve kalite yönünden rekabet edebilecek ürünlerinin yapımı ve pazarlanması hususunda yatırımcılara Pazar temini ve üretim giderlerine yardımcı olur, yönlendirir.

            15-Toplum yararına olan platformlar kurmak, kurulan platforma katılmak, federasyon kurmak, kurulan federasyon katılmak.

            16-5223 Sayılı dernekler kanunun 26. Maddesinde belirtilen tesisleri gerekli yerlerden yasal izinleri alarak açmak.

            17-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkileri dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.

            18-İkametgahı ile amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınır ve taşınmaz malları satın almak, satmak ve kiralamak, taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurmak, işletmek ve her türlü inşaatı yaptırmak.

            19-Derneğin giderlerini karşılamak amacıyla iktisadi ve ticari işletmeler kurmak ve işletmek.

            20-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.

ÜYELİK  HAKKI:

MADDE 4:

            Fiil ehliyetine sahip bulunan, sektörün herhangi bir dalında faaliyet gösteren Afyonkarahisar ve İscehisar’da ikamet eden derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın ön gördüğü koşullarını taşıyan gerçek ve tüzel kişiler bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Faaliyet gösterme ve ikamet etme şartlarından birisi yeterlidir. Ancak yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

            Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde derneğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla  başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

            Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

            Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

FAHRİ ÜYELİK:

MADDE 5:

            Sektör meslek dalları içinden herhangi birinde ilmi ve teknik kariyere haiz eğitici bulunan kişiler fahri üye olabilir.

            Fahri üyeler genel kurula katılabilir oy kullanamazlar. Aidat ödeme zorunlulukları yoktur.

ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜLLERİ:

MADDE 6:

            1-Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Genel kurulda oy kullanabilirler, yönetim ve denetim kuruluna seçilebilirler.

            2-Her üyenin bir oy hakkı vardır. Yazılı izin veya vekaletname ile bir başka üyeyi temsil edemezler.

            3-Üyeler tüzükte belirtilen ve genel kurul tarafından tekrar tespit edilen yıllık üye aidatı ödemekle yükümlüdür.

            4-Üyeler genel kurul kararlarına uymakla yükümlüdür.,

            5-Her üye istifa etme hakkına sahiptir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

MADDE 7:

            Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

            Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

MADDE 8:

            Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller;

            1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

            2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

            3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını bir yıl içinde ödememek,

            4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

            5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

            Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu karaı ile üyelikten çıkarılır.

            Dernekten çıkan veya çıkarılan, üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığında hak iddia edemez.

DERNEK ORGANLARI

MADDE 9:

            Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir;

            1-Genel kurul,

            2-Yönetim kurulu,

            3-Denetim kurulu.

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI VE ÇAĞRI VE TOPLANTI USULU:

MADDE 10:

            Genel kurulu, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

            Genel kurul;

            1-Bu tüzükte belle edilen zamanda olağan,

            2-Yöneti ve denetim kurulu gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağan üstü toplanır.

            Olağan genel kurul, 3 yılda bir Mayıs ayı içerisinde. Yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

            Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

            Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

ÇAĞRI USULU:

            Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

            Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usullerine uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

            Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI USULU:

            Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katıdan az olamaz.

            Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

            Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

            Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

            Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listedeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

            Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

            Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

            Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

TOPLANTISIZ VEYA ÇAĞRISIZ ALINAN KARARLAR

            Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ:

MADDE 11:

            Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

            Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem kullanılır.

            Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 12:

            Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

            1-Dernek organlarının seçilmesi,

            2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

            3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

            4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

            5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

            6-Yönetim kurulunca dernek çalışanları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

            7-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

            8-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

            9-Derneğin vakıf kurması,

            10-Derneğin fesih edilmesi,

            11-Yönetim kurulunun diğer önerilerinim incelenip karara bağlanması,

            12-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

            Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

            Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş işleri görür ve yetkileri kullanır.

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 13:

            Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

            Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’ yi belirler.

            Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir.

Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

            Yönetin kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çoğunluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

            Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir;

            1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek,

            2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

            3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

            4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

            5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

            6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

            7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

            8-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

            9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususunda karar vermek,

            10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

            11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 14:

            Denetim kurulu üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

            Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

            Denetim kurulu, derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

            Denetim kurulu gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

DERNEĞİN ŞUBESİ:

MADDE 15:

            Derneğin şubesi açılmayacaktır.

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI:

MADDE 16:

            Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

            1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 100,00- TL, yıllık olarak ta 5,00- TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksilmeye genel kurul yetkilidir.

            2-Gerçek veya tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptığı bağış ve yardımlar.

            3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması, ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

            4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

            5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

            6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek için giriştiği ticari faaliyetlerden elde ettiği kazançlar.

DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER

MADDE 17:

            Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2005 yılı için 500 bin TL’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

            Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

            Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

            Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca vergi usul kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

KAYIT USULÜ

            Derneğin defter ve kayıtları dernekler yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

TUTULACAK DEFTERLER

            Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

            a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir;

            1- Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere ve kararların  altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

            2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

            3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

            4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

            5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

            6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

DEFTERLERİN TASDİKİ

            Dernekte, kullanılması zorunlu olan defterler kullanmaya başlanmadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler  ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

GELİR TABLOSU VE BİLANÇO DÜZENLENMESİ

            İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

MADDE 18:

            Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK-17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

            Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanunun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

            Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

ALINDI BELGELERİ

            Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK-17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla matbaaya bastırılır.

            Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler  Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

YETKİ BELGESİ

            Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararıyla tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK-19’ da örneği bulunan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içinde dernekler birimine bildirilir.

            Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

            Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

            Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

            Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

BEYANNAME VERİLMESİ

MADDE 19:

            Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’ de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurularak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

MADDE 20:

            Olağan veya olağan üstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetin ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir.

            Genel kurul sonuç bildirimine;

            1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örmeği,

            2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

TAŞINMAZLARI BİLDİRİLMESİ

            Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi” ni doldurmak suretiyle miülki idare amirliğine bildirilir.

DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ

            Derneğin yerleşin yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organları Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

            Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

MADDE 21:

            Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

            Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

MADDE 22:

            Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetin kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

MADDE 23:

            Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

            Genel kurul tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

            Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

MADDE 24:

            Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

            Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

            Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü dür. Genel kurulda fesih oylaması açık olarak yapılır.

TASFİYE İŞLEMLERİ

            Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR MERMERCİLER DERNEĞİ” ibaresi kullanılır.

            Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerinin baştan sonuna kadar tamamlamakla g&a